Styrearbeid anno 2016

2016 går mot slutten, og da passer det godt med et tilbakeblikk på året som har gått med hovedfokus på styrearbeid. I den anledning vil vi vende søkelyset mot styrerommet og trekke frem to tendenser som har vært særlig markante i 2016, nemlig:

  1. Økt fokus på profesjonalisering av styrearbeid for styret
  2. Økt fokus på digitalisering i styrerommet

Styrearbeid profesjonaliseres

Kravene som stilles til styret øker stadig. Vi ser et spesielt fokus på profesjonalisering samt den faktiske verdiskapningen som styret bidrar til. Dette ser vi blant annet på disse områdene:

Ansvarsområder vokser
Temaene styret skal mene noe om, blir flere og mer komplekse. I tillegg til overordnet strategi og tiltak, løftes riskovurderinger, budsjettdiskusjoner, og beslutninger knyttet til IT, salg og markedsføring stadig oftere opp på styrenivå.

Tidsbruken øker
Gitt de økte krav og forventinger til styret, er det kanskje ikke uventet at et styreverv er mer tidkrevende enn tidligere. I en undersøkelse fra McKinsey (2016), oppgir de deltakende styremedlemmene at de bruker mer tid på styrearbeid. Gjennomsnittet oppgir at de nå bruker fem dager mer enn i 2011.

Misnøyen med andres prestasjoner øker
I nevnte McKinsey undersøkelse mener 35 % av deltakerne at noen av de andre styremedlemmene burde bli byttet ut. «Ikke tilstrekkelig forberedt til møter» oppgis som den hyppigste grunnen å bytte noen ut (25 %).

I en BCG undersøkelse (2016) om styrets effektivitet, oppgir 30 % av de spurte topplederne og styremedlemmene at det er rom for forbedringer når det kommer til styrets prestasjoner.

Styrets sammensetning får økt fokus
Styrerekruttering blir i økende grad profesjonalisert, og stadig flere selskaper henter inn bistand fra rekrutteringsselskaper i denne prosessen.

Styrets kompensasjon diskuteres
En naturlig følge av økte krav til styret, er at styrets honorarer i større grad diskuteres, og flere gir uttrykk for misnøye med belønningen enn tidligere. Kanskje naturlig når også ansvar og tidsbruk har økt?

Hva gjør Admincontrol?
I Admincontrol jobber vi kontinuerlig med å gjøre jobben til styremedlemmer, administrasjon og ledelse så enkel som mulig, ved å legge til rette for sikker, enkel og effektiv samhandling og dokumentdeling.

I 2016 har vi satt vi fokus på hvordan man kan oppnå et verdiskapende styre med digital kompetanse, ved å holde flere foredrag og være synlig på møteplasser der disse temaene har stått i fokus. Dette vil vi også fortsette med i 2017.

Digitalisering i og av styrerommet

Digitaliseringsbølgen rir samfunnet som aldri før, og stadig flere aktører oppdager fordelene med å gå over til digitale løsninger og prosesser (og ikke minst, risikoene forbundet med å IKKE digitalisere). Styrerommet kan ikke stå utenfor digitaliseringen: Digitalisering må inn i styrets agenda, styret må styrke sin digitale kompetanse og utrustning, og ta en ledende rolle i selskapets digitaliseringsprosesser.

Styrets digitale kompetanse
Et sentralt spørsmål i den sammenheng, er hvordan styret skal styrke sin egen digitale kompetanse for styrearbeid. Der er det særlig tre løsninger som blir fremmet:

  • Å rekruttere en «digitaliseringsekspert» eller teknolog til styret.
  • Fokusere på å øke den digitale kompetansen til styret som helhet.
  • Å etablere en egen komité med fokus på digitalisering og teknologi, som kan gi råd til styret og ledelsen for øvrig.

Hva som er riktig løsning, avhenger blant annet av selskapets størrelse og kompetanse for øvrig. Det er imidlertid sjelden slik at én ressurs alene kan (eller bør) bære digitaliseringsansvaret alene i styret.

Nye utfordringer
Som følge av økt digitalisering, dukker det opp nye spørsmål på styrets agenda. Et av disse, er spørsmål knyttet til IT-sikkerhet. En spørreundersøkelse fra Spencer Stuart (2016), avdekker at cybersikkerhet nå er inne på topp tre listen over temaer som styret må prioritere.

Hva gjør Admincontrol?
Det er fortsatt en vei å gå, både når det gjelder digitaliseringen av styreprosessene og styrets digitale kompetanse. I Norge ser vi at de børsnoterte selskapene leder an. I Admincontrol jobber vi imidlertid for å synliggjøre fordelene med å digitalisere styrearbeidet, i selskaper i alle størrelser.

Vi får stadig indikasjoner på at styremedlemmer tar godt imot løsningen vår, og omfavner fordelen med å jobbe digitalt. I vår årlige spørreundersøkelse, der mer enn 2000 styremedlemmer deltar, bes respondentene om å trekke frem de største fordelene med å bruke styreportal. År etter år er det muligheten til å jobbe papirfritt som scorer høyest, etterfulgt av det å alltid ha tilgang til sine dokumenter uansett tid og sted.